Featured

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Výrub stromov a krov na vlastnom pozemku

Napriek tomu, že sa o problematike výrubu stromov a krov už popísalo veľa, rozhodli sme sa tejto téme venovať aj my. Vo Vašom mene sme dali pár otázok ohľadom tejto témy "Obvodnému úradu životného prostredia", "odboru ochrany zložiek životného prostredia" Nové Zámky. Na naše otázky odpovedala p. Ing. Mária Hrušková.

Je možné takýto výrub realizovať bez povolenia ?

V zmysle  § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa na výrub dreviny vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (teda miestne príslušného mesta alebo miestne príslušnej obce), ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.

 V zmysle § 47 ods. 4 zákona sa súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje: 

a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10 m2 alebo

b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo

c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku alebo                                                        

g) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

V zmysle § 47 ods. 5 zákona sa ustanovenie odseku 4 písm. a) nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene.

V zmysle § 47 ods. 6 zákona ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 4 písm. b) a c) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

Je to je možné vykonať, ak som si strom sám zasadil a je na mojom pozemku?

Zákon  nerozlišuje medzi tým, či si strom sám majiteľ pozemku zasadil alebo nie, ale sa riadi vyššie citovanými ustanoveniami.

Uveďme si pre názornosť konkrétny príklad : Pán Novák si chce na svojom pozemku druhu zastavané plochy a nádvoria vyrúbať strom s obvodom kmeňa 42 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou. Napriek tomu, že si ho sám zasadil musí v zmysle zákona požiadať o vydanie súhlasu miestne príslušné mesto alebo obec, lebo jeho obvod je nad 40 cm.  

Aké sankcie je možné udeliť ?

V prípade, ak sa predmetnú drevinu vyžaduje v zmysle zákona vydanie súhlasu a majiteľ pozemku nemá právoplatný súhlas obvodný úrad životného prostredia alebo slovenská inšpekcia životného prostredia   sú kompetentný mu udeliť pokutu za priestupok v zmysle § 92 ods. 1 písm. zo) vyrúbe, objedná výrub alebo dá pokyn na výrub dreviny. V zmysle § 92 ods. 2 písm. d) možno udeliť za takýto priestupok pokutu  až do 9 958,17 eura a prepadnutie veci.

Kde je možné takýto priestupok nahlásiť ?

Najlepšie je ho nahlásiť na miestne príslušný obvodný úrad životného prostredia , slovenskú inšpekciu životného prostredia alebo aj príslušné policajné oddelenie.

Kto konkrétne sa zaoberá riešením problematiky?

Zaoberajú sa ňou pracovníci  orgánu ochrany prírody a krajiny. 

Redakcia novín Právo A Spravodlivosť
Nitrianska 119
940 01 Nové Zámky
0911122441
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Naše myšlienky

 • Vrátiť dôveru politike,
  politikom a spoločne
  s každým, kto prejaví
  záujem spolupodieľať sa
  na riadení veci verejných.
  Znížiť mieru nespravodlivosti,
  ktorú pociťujú jednotlivci.
  Zabezpečiť nasledujúcim
  generáciám perspektívu.

Niečo

Niečo