Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Vzdelaný občan je základ vzdelanostnej ekonomiky

Dostupné školstvo pre každého

Vzdelaní občania sú budúcnosťou a rozumom tohto štátu. Tvoriť a budovať spoločnosť, ktorá je vzdelaná a rozhľadená, je základom dobre fungujúceho demokratického zoskupenia. Keďže vzdelanosť môžeme priamo tvoriť a ovplyvňovať, je na nás, ako nadstavíme školský systém tak, aby mal každý občan právo na vzdelanie. Mojim cieľom je ústavne zaručené právo na bezplatné vzdelávanie od základného, cez stredné až po vysokoškolské. Vytvorme spolu také školstvo, v ktorom je budúcnosť nášho štátu, kde vzdelaní ľudia sú jeho základným kameňom.

Vedomosti, chuť do učenia i pozitívny vzťah žiakov k predmetom závisí od prístupu pedagógov. Tí, ako dnes vidíme, sú demotivovaní súčasným spôsobom hodnotenia a podmienkami, v akých sú nútení pracovať. Politici si neuvedomujú ich dôležitosť a vplyv vo výchovno-vzdelávacom procese, podceňujú ich úlohu v edukačnom reťazci. Chceme preto vyzdvihnúť úlohu učiteľov v spoločnosti, zabezpečiť im rast a spoločenské postavenie, ktoré im právom patrí. Sme za to, aby boli učitelia adekvátne ohodnotení, aby bola dostatočne docenená ich práca a aby mali postavenie verejného činiteľa pri výkone svojej práce. Veď ako môže človek ťažko intelektuálne pracovať, odovzdávať vedomosti a vysvetľovať učivo deň za dňom bez akejkoľvek motivácie po zlepšení? Nejde len o finančné ohodnotenie, ide aj o správanie dnešných detí. Žiaci a študenti sú čoraz ťažšie zvládnuteľní, neraz úloha rodiča pripadá na pedagóga. Ten sa snaží mladú generáciu tvarovať k lepšiemu, vidieť v nej potenciál a budúci prospech pre spoločnosť. Psychicky vyčerpaní a finančne vyšťavený učiteľ predsa nemôže vychovávať a ovplyvňovať mladých jednotlivcov. Oceníme prácu pedagóga, zvýšime odmeňovanie všetkým výchovno-vzdelávacím pracovníkom a zabezpečíme postavenie verejného činiteľa učiteľom pri výkone povolania. Je potrebné aby učitelia pocítili, že spoločnosti a štátu na nich záleží, že ich sociálny status je vysoký. Výrazne treba pozdvihnúť finančné ohodnotenie učiteľov, vzhľadom na ich jedinečné postavenie a funkciu v spoločnosti. Treba dať vyššiu váhu tomuto segmentu pri spoločenskom oceňovaní práce.

Ako to chceme dosiahnuť? V prvom rade musíme špecifikovať potrebné opatrenia pre zabezpečenie reálneho naplnenia povinnosti absolvovať povinnú školskú dochádzku pre všetkých dotknutých občanov. Pred nedávnom sme mohli sledovať prípad segregácie žiakov základnej školy oddelením tried s rómskymi a nerómskymi deťmi. S takýmto zásahom do spoločnosti zásadne nesúhlasíme. Ak sa niekto chce a má záujem vzdelávať, má mať na výuku rovnaké podmienky ako jeho rovesník. A preto chceme zamedziť snahám o segregáciu ktorejkoľvek skupiny občanov v systéme školstva. Prinášame ojedinelú možnosť pre špecifické prípady dotknutých občanov, možnosť vzdelávania aj inou formou ako pravidelnou návštevou školských zariadení. Vytvoríme podmienky pre možnosť poskytnutia základného vzdelania aj inak. Sme za to, aby študentom v istých prípadoch, napríklad zo zdravotných dôvodov, mohla byť poskytnutá dĺžka štúdia aj nad štandardný rámec.

V oblasti vysokých škôl má strana naplánovaných množstvo zmien. Našim prvotným cieľom je nadstaviť rovnoprávne podmienky financovania štúdia na štátnych aj súkromných školách, jednoznačným stanovením limitov poskytovaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, a to na jedného reálneho študenta. Čo v praxi znamená, že budeme študentovi preplácať školné v jednotne stanovenej výške, a to bez ohľadu či bude študentom súkromnej alebo verejnej vysokej školy. Študenti, ktorí prichádzajú za vzdelaním z iných miest a potrebujú ubytovanie a slušnú strechu nad hlavou si v súčasnosti častokrát nedokážu sami uhrádzať náklady na internáty. My ponúkame celkom nový model, ktorý by študentovi umožnil čo najzhodnejšie životné podmienky, aké mal doma. Ako? Navrhujeme limitovať úhradu nákladov za ubytovanie do takej výšky, aby rozdiel nákladov na bývanie "doma" a internátnym ubytovaním bol určený pevnou čiastkou, na základe štatistických údajov.

V systéme vzdelávania sú veľmi podstatné učebné a vzdelávacie pomôcky. Učebnice sú užitočným materiálom pre žiakov, ktorý často nerozumejú výkladu učiva, poprípade im môžu doplniť vedomosti, ktoré sa kvôli dĺžke hodiny nestihnú v školských laviciach prebrať. Ako často sa vám, rodičom stalo, že ste nemali z čoho deťom dovysvetľovať učivo? Učebnice sú podstatným zdrojom informácií nielen pre deti, ale aj pre učiteľov, ktorý sa ich pri výklade učiva pridržiavajú. Školy sa dnes odvolávajú na nedostatok financií, a preto často chýbajú vzdelávacie materiály. My navrhujeme nový a moderný systém učebníc, ktorý bude šetrný aj voči životnému prostrediu. Plánujeme zabezpečiť používanie učebníc a didaktických pomôcok v elektronickej forme a vybaviť školy potrebným technickým zariadením, popri výraznom zlepšení prípravy a distribúcie učebníc.

Radi by sme povedali aj pár slov k obsahu súčasných vyučovacích hodín. Dnešná mládež akosi pozabudla na hodnoty vlastenectva a láske k vlastnému štátu. Navrhujeme preto zaviesť výchovu a vzdelávanie na školy a predmet výchovy k vlastenectvu, brannej zdatnosti a športu, rovnako tiež zaviesť právnu výchovu na základných školách, aby sa aj budúce generácie stávali hrdými občanmi tohto štátu! Viac o projekte vzdelávania www.pravoaspravodlivost.sk

http://www.pravoaspravodlivost.sk http://www.facebook.com/STRANAPRAVOASPRAVODLIVOST

Redakcia novín Právo A Spravodlivosť
Nitrianska 119
940 01 Nové Zámky
0911122441
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Naše myšlienky

 • Vrátiť dôveru politike,
  politikom a spoločne
  s každým, kto prejaví
  záujem spolupodieľať sa
  na riadení veci verejných.
  Znížiť mieru nespravodlivosti,
  ktorú pociťujú jednotlivci.
  Zabezpečiť nasledujúcim
  generáciám perspektívu.

Niečo

Niečo