Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Dôchodková reforma na Slovensku

Dôchodkový systém (prebežný systém) vymyslel a zaviedol nemecký štátnik Otto von Bismarc. O jeho funganí sa nepochybovalo a neviedli sa úvahy, až pokiaľ nezačal na celom svete kolabovať.

Dôvodom bol predovšetkým vo výške veku, ktorého sa ľudia dožívali v čase jeho zavedenia a jeho priemerná výška v poslednej dobe. V jednoduchosti povedané – počet dôchodcov stúpa, zatiaľ čo počet platcov do systému klesá. Ďalším argumentom, ktorý hovorí proti priebežnému systému je výrazný úbytok pôrodnosti. Čo ak nastane chvíľa, že peňazí v spoločnom koši už nebude dostatok, alebo dokonca ostane úplne prázdny? Otázka je celkom na mieste. Štáty preto priebežne uskutočňovali najrôznejšie opatrenia, od zvyšovania odchodového veku až po zvyšovanie odvodov do systému. Takýto systém sa ale v modernej spoločnosti javí ako nespravodlivý najmä pre skupiny, ktoré sa dožívajú nižšieho veku (postihnutí, nižšie sociálne vrstvy) a tie doplácajú na ostatných. Výpočet dôchodkov je nejasný, jeho pravidla sa menia za pochodu a rovnako je to aj s odchodovým vekom, ktorý sa, ako sme už spomenuli, mení priebežne. Nie je žiadna právna istota, že dnešní maturanti budú mať dôchodok. Preto ďalšou možnosťou, zdá sa, že aj tou najrozumnejšou a najvýhodnejšou bolo zavedenie dôchodkových fondov, tzv. II. povinného piliera a III. dobrovoľného piliera. Medzi pionierov v tejto oblasti patrí Chile, ktoré tento systém zaviedlo do praxe pred vyše 20 rokmi. O jeho správnom fungovaní sa vedú veľké diskusie. V tejto časti sa budem venovať predovšetkým problematike II. piliera.

V roku 2003 až 2004 sa aj v Slovenskej republike uskutočnila obdobná dôchodková reforma, ktorej cieľom bolo zmeniť systém tak, aby v budúcnosti dokázal dôchodcom zaistiť primeranejšie zabezpečenie v starobe. Tento cieľ sa mal dosiahnuť vytvorením nového dôchodkového piliera v súlade s odporúčaniami Svetovej banky, v ktorom by úspory spravovali súkromné dôchodkové spoločnosti. Súčasný dôchodkový systém v Slovenskej republike pozostáva z troch pilierov: priebežného, verejného prvého piliera a dobrovoľného, príspevkovo definovaného druhého a tretieho piliera, v ktorom sú prostriedky sporiteľov, resp. účastníkov, spravované súkromnými spoločnosťami. Právnym základom druhého dôchodkového piliera je zákon č. 43/2004 o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol v celosti účinnosť dňa 1. januára 2005. Od uvedeného termínu sa povinne a automaticky stávali sporiteľmi v systéme starobného dôchodkového sporenia predovšetkým tie osoby, ktoré prvýkrát nastúpili do práce. Popri nich sa dobrovoľne sporiteľmi mohli stať fyzické osoby spĺňajúce kritériá uvedené v zákone, a to bez ohľadu na ich vek. Rozhodnutie vstúpiť do druhého piliera bolo nezvratné. Pre osoby, ktoré do druhého piliera vstúpili, sa polovica z celkovej výšky príspevku na starobné poistenie (18%) stala príspevkom na starobné dôchodkové sporenie, t. j. začala byť poukazovaná na ich osobný dôchodkový účet. Od 1. júla 2006 do 31. decembra 2007 sa sporiteľmi automaticky stávali všetky osoby prvýkrát vstupujúce na pracovný trh. Po uvedenom termíne sa tieto osoby už nestávajú sporiteľmi automaticky, ale len ak do šiestich mesiacov od vstupu na pracovný trh uzatvoria zmluvu s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (DSS). DSS je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky. Každá DSS je povinná vytvoriť a spravovať tri dôchodkové fondy s rôznym rizikovým profilom. Na rozdiel od DSS, fond nedisponuje právnou subjektivitou, je len majetkom v spoločnom vlastníctve sporiteľov. Prostriedky fondu sú uložené na účte v depozitárskej banke. Pri spravovaní prostriedkov v dôchodkových fondoch

DSS koná na účet sporiteľov, v súlade s pravidlami uvedenými v zákone. Sporivá fáza v druhom pilieri podľa zákona trvá najmenej 15 rokov. Počas tohto obdobia sú príspevky sporiteľov pripisované na ich osobné dôchodkové účty a DSS ich investuje v súlade so zákonom. Výška dôchodkov, ktorá bude poberateľom vyplácaná vo výplatnej fáze, bude závisieť od celkového objemu príspevkov a ich čistého zhodnotenia počas sporivej fázy. Investičné pravidlá pre doplnkové dôchodkové fondy stanovuje zákon, ktorý pre každý typ dôchodkového fondu predpisuje prísne investičné limity. Dohľad nad podnikaním DSS vykonáva Národná banka Slovenska, ktorá im aj vydáva povolenie na vznik a činnosť. Podzákonné predpisy v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia vydáva okrem orgánu dohľadu aj Ministerstvo financií SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. (zdroj: http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-dochodkovym-sporenim/dochodkove-spravcovske-spolocnosti/zakladne-informacie-o-dss)

U väčšiny tento fond začal vzbudzovať pochybnosť, predovšetkým preto, že sľubovaný výhodný výnos mal byť získavaný zo zhodnocovania v rizikových fondoch. Celosvetová kríza ale spôsobila nečakané prepady. Viacerí sporitelia prepadli do skepsy a vážne pochybujú, že tento fond niekedy splní účel, na aký bol vytvorený. Zdanlivé výhody však priniesli väčšie riziko, ako mohol bežný smrteľník predpokladať. Odborníci však túto krízu a možné riziká mohli predpokladať už dávno predtým, ako bola schválená samotná reforma a ako prepukla celosvetová finančná kríza. „Prispievam na druhý pilier, spočiatku sa mi to zdalo byť výhodné, ale čím ďalej tým viac zisťujem, že ide o obrovské riziko. Otvorene sa obávam, že svoje peniaze nikdy neuvidím,“ myslí si Martin A., živnostník z Giraltoviec.

Obavy sporiteľov sú opodstatnené aj podľa denníka Pravda. Viac ako polovica sporiteľov v druhom pilieri má 1/5 úspor investovanú do rizikových fondov. (zdroj: http://peniaze.pravda.sk/druhy-pilier-ide-nahle-do-rizika-dnb-/sk_ dochodky.asp?c=A10916_110300_sk_dochodky_p59)

Značnú nespokojnosť vyvolávajú aj snahy o zrušení štátnych garancií zahŕňajú ručenie v plnom rozsahu za škodu, spôsobenú rozhodnutím, postupom, alebo iným konaním DSS a depozitára, ktoré sú v rozpore so zákonom a mali by za následok poškodenie majetku sporiteľa v dôchodkovom fonde. Celková výška náhrad škôd občanov bude uhradená z rezervného fondu solidarity Sociálnej poisťovne. Ak by v tomto fonde nebolo dosť prostriedkov poskytne podľa zákona o sociálnom poistení štát Sociálnej poisťovni finančnú výpomoc v takej sume, aby sa celá škoda uhradila. O náhrade škody občanom musí rozhodnúť súd. (zdroj: http://www.adss.sk/Default.aspx?CatID=82)

V júli 2011 prišiel o pól milióna €, čo je len dôkazom, že podlieha nesmiernym ekonomickým turbulenciám. Podľa najväčších skeptikov je tento spôsob sporenia veľmi nebezpečný. Vzhľadom ku charakteru fondov, môže dôjsť k ich postupnému vytunelovaniu, preto by sa mali kompetentní vážne zamyslieť.

Švajčiarsky dôchodok je mýtus!

Reálna výška nasporených financií v čase odchodu do dôchodku dosiahne v približne súčet 40 – 60 mesačných platov. Z toho vyplýva, že ak by mal byť dôchodok vyplácaný len z tohto fondu, jeho výška by nepokryla ani len základné potreby dôchodcu, preto sa v lepšom prípade dá považovať za akýsi doplnkový fond. Jedinou cestou je našetriť si na dôchodok sám. Rozhodujúce je správne investovať, aby výnos bol najistejší, pričom najbezpečnejšie sú práve investície do zlata, striebra, platiny a nehnuteľného majetku. Aj keď je tento spôsob investovania najbezpečnejší, predsa len si vyžaduje určitú znalosť a zručnosť, ktorými nedisponuje laická verejnosť.

Ak sa chcete dožiť skutočne vysokého dôchodku, dôležité je poznať prostredie v ktorom investujete a ľudí, ktorým zveríte svoje financie. O systéme a výške odvodov do II. piliera vie každý, koho sa to týka. Odborníci však zaryto mlčia o spôsoboch investovania a zásadných krokoch, ktoré by nás teoreticky mali priviesť k očakávanej finančnej prosperite a nezávislosti.

Moderný dôchodkový systém by mal vychádzať zo zásluh občana a zároveň istú zodpovednosť za dôchodcu by mal prebrať aj štát, ktorý sa nemôže zbaviť zodpovednosti za neho, práve naopak, mal by si ho vážiť a podporovať aj v post produktívnom veku. Dôchodok by preto mali tvoriť dve zložky – zásluhovej, vychádzajúcej z predchádzajúceho príjmu a solidárnej časti, na ktorú prispeje štát so spoločného koša.

Práve z vyššie uvedených dôvodov a teda historických zvyklostí, krízy a nemožnosti zavedenia zmeny zo dňa na deň je potrebné zaviesť dvoj inštančný systém, a to z časti solidárny a z časti zásluhový. Budúca vláda by mala preukázať snahu reformovať neefektívny a nespravodlivý priebežný systém a rovnako aj systém dôchodkového sporenia, ktorý zaviedli predchádzajúce vlády. Ak by solidárna časť pozostávala z pevného podielu, ktorého výška by bola stanovená novým prepočtom, nedošlo by tak na rozdiel od súčasného systému k anomálii, podľa ktorej mohol mať človek, ktorý nikdy nepracoval a človek, ktorý pracoval celý život rovnaký či dokonca nižší dôchodok. Zásluhová časť by mohla pochádzať zo zhodnotených investícií. Zhodnocovanie na účte sporiteľa by ale spočívalo na jeho vlastnom rozhodnutí a bolo by úplne dobrovoľné! Pri investovaní sa by sa mal požadovať zvýšený dozor nad tými, ktorí budú disponovať prostriedkami sporiteľov. Investičné subjekty, ktoré úmyselne zmaria investície sporiteľov, by mali byť podľa trestného zákona sankcionované, prípadne by im mala byť odobratá licencia. Takýmto spôsobom sa zaručia bezpečnejšie investície, ktoré prinesú čo najvyšší zisk.

Redakcia novín Právo A Spravodlivosť
Nitrianska 119
940 01 Nové Zámky
0911122441
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Naše myšlienky

 • Vrátiť dôveru politike,
  politikom a spoločne
  s každým, kto prejaví
  záujem spolupodieľať sa
  na riadení veci verejných.
  Znížiť mieru nespravodlivosti,
  ktorú pociťujú jednotlivci.
  Zabezpečiť nasledujúcim
  generáciám perspektívu.

Niečo

Niečo